"Loading..."

KVKK Aydınlatma Metni

Last Updated: 11.03.2020 06:36

EK-1

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

 

Tarafıma tebliğ edilen veya https://www.ingilizcemulakat.com internet sitesinde yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Aydınlatma Metnini ve Aydınlatma Metninde yer alan, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağımı okudum ve anladım.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; “IM” tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere, yasalar gereğince muhafazasına, Şirket’in müşterilerine ürün / hizmet sunması, sınav ve mülakatların yapılması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz hukuki ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, mülakat, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metninde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metninde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına süresiz olarak aydınlatılmış açık rızamla onay veriyorum.

 

Adı – Soyadı:

Tarih:

İmza:
EK-2

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI   BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR

 

1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır. 

2. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (IM) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

3.  Bu kapsamda yazılı olarak Şirket’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak, aşağıda belirtilen bölümlerin doldurulması ve sayfaların imzalanması suretiyle;


  • Başvuru Sahibinin şahsi başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak şirketin kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) gönderilmek suretiyle, iletilebilecektir. 


4. Başvuru Sahibinin ıslak imzalı başvurusu ile veya Noter vasıtasıyla yapılacak başvurular, “Hakkı Yeten Bulvarı, Selenium Plaza NO:10/c Kat:5-6, Fulya, Beşiktaş İstanbul 34349 Türkiye” adresine gönderilmelidir. Her iki başvuru şeklinde de Şirket’e ulaştırılacak zarfların üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi” notu düşürülmelidir. Güvenli elektronik imza ile yapılacak başvurular ise Şirket’in KEP adresine, e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi” yazılarak gönderilmesi gerekmektedir. 


5. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular  Şirket’e ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

6. Şirket’e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin IM’ye ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. Şirket’in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

7.  Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri

8. Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

9. Şirket’in Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Aşağıda yazan bölümün uygun olduğu ölçüde eksiksiz olarak doldurulmasını rica ederiz. 


A.    Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri


İsim :                         

Soy İsim :                  

T.C. Kimlik No :         

Telefon No.  :            

E-posta  :                     

Adres  :B.    Başvuru Sahibinin IM ile Olan İlişkisi


Lütfen IM ile olan ilişkinizi belirtiniz. ( Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, esas çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vbg. )

 

 

Müşteri

Çalışan Adayı

Öğrenci

Mülakat Katılımcısı

Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

Diğer:……………………………………....…… (Lütfen belirtiniz.)

 

IM içerisinde kişisel verilerinizi toplayan birim ( Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlanabilecektir.) 

……………………...................................................................................................

 


*Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

Çalıştığınız yıllar:…………..……………………………...          

Çalıştığınız birim:…………..……………………………...

 

*Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

İş başvurusunda bulunduğunuz tarih:………...………..  

İş başvurusunun yapılış şekli:………………………..

 

*Sınav/Mülakat katılımcısı iseniz lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

Çalıştığınız firmanın unvanı:………………………………………   

Çalıştığınız pozisyon:……………………………….

 

C.    Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

  

D.    Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

 

    Adresime gönderilmesini istiyorum.


    E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.


  Elden teslim almak istiyorum. ( Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetkili belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)


İşbu form, IM ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, IM, tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için IM tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir kişi tarafından başvuru yapılması halinde Şirket, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı – Soyadı :

Başvuru tarihi :

İmza :
EK-3

 

İLETİŞİM FORMU KULLANANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

Sayın ilgili,

 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 239017-5 sicil numarasıyla kayıtlı, 0465106176000001 MERSİS numaralı, “Hakkı Yeten Bulvarı, Selenium Plaza NO:10/c Kat:5-6, Fulya, Beşiktaş İstanbul 34349 Türkiye” adresinde mukim IM olarak kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz.

 

Paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız https://www.ingilizcemulakat.com internet sitesi üzerinden IM’ye mesaj gönderenlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve İnternet sitesi üzerinden gönderilen mesajlara geri dönüş yapılabilmesi ve talep edilen hizmetlerin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan internet sitesi üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir.


 

Kişisel verileriniz iletişim kurmak ve internet sitesi üzerinden gelen talepleri karşılamak hukuki sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’e meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak internet sitesinin iletişim sekmesi üzerinden göndereceğiniz mesaj vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır.


İlgili kişi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;


  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktırıldığı üçüncü kişileri bilme
  • kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme
  • işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. İlgili kişilerin haklarına ve Kanunun uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak “Hakkı Yeten Bulvarı, Selenium Plaza NO:10/c Kat:5-6, Fulya, Beşiktaş İstanbul 34349 Türkiye”  adresine iletilebilecektir. Konuya ilişkin olarak internet sitemizde yer alan formu kullanabilirsiniz. IM bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.


IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.EK-4

 

(IM- Sınav Katılımcıları İçin)

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

 

Tarafıma tebliğ edilen veya https://www.ingilizcemulakat.com internet sitesinde yayınlanan ve elden teslim almış bulunduğum aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağımı okudum ve anladım.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; “IM” tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere, yasalar gereğince muhafazasına, Şirket’in müşterilerine ürün / hizmet sunması, sınav ve mülakat yapılması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz hukuki ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metninde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metninde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına süresiz olarak ve aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

 

Tarafıma tebliğ edilen aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla, üyelik bilgilerim, sosyal medya hesap bilgilerim, görüntü kayıtlarım tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin IM tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde IM bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olması kaydıyla kişisel verilerimin aktarılmasına aydınlatılmış açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Adı         :

Soyadı  :

Unvanı :

Tarih     :

İmza     :

 

 


EK-5

 

KATILIMCILAR İÇİN KVKK AYDINLATMA METNİ

 

IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“IM”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, IM bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm çalışanlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1.       Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 239017-5 sicil numarasıyla kayıtlı, 0465106176000001 MERSİS numaralı, “Hakkı Yeten Bulvarı, Selenium Plaza NO:10/c Kat:5-6, Fulya, Beşiktaş İstanbul 34349 Türkiye”  adresinde mukim IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ veri sorumlusudur.

 

2.       Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz IM tarafından;

·  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·   4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

· 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·  Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

·   İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,

·    Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,

· Performans ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna bağlı olarak performans artışını sağlamak,

· İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek,

· İşyerinde çalışan memnuniyetini ve ihtiyaçlarınızı karşılamak,

·  İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,

· IM web sitesinde üye kayıtlarının oluşturulması

·  Hizmet verilen şirketlere ilgili bilgi akışının sağlanması

·  Sınav ve/veya mülakatlara katılan kişilerin kimlik tespitleri

 

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

3.       Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Şirket insan kaynakları departmanı personeline ve amirlerine, Şirket yöneticilerine, Şirket hissedarlarına, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvelik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine,  gerekli sistemlerin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla dışarıdan eğitim hizmeti alınan danışmanlık şirketlerine aktarılmaktadır.

 

4.       Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda; Ad-soyad, evlenmeden önceki soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet vb üyelik bilgileri,  sınav performans raporları, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası, bilgisayara ait IP adresi, log kayıtları, mülakata katılanın kimliğinin tespiti için yapılan kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve IM’nin meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Belirttiğiniz taktirde, sosyal medya hesap bilgileri, tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz açık rızanız olması şartıyla işlenmektedir.

 

5.       Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

 

Dilediğiniz zaman IM’ye başvurarak kişisel verilerinizin;

 

· İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

·   Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

·  Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

· Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

· Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

· Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya

·  Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Şirket’e iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Başvurularınızı;

·         https://www.ingilizcemulakat.com adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile adresine iletilmesi,

·         https://www.ingilizcemulakat.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun Şirket’e ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta veya Şirket’e daha önceden bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanın adresiniz ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular IM tarafından reddedilecektir.

 

Şirket’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

 

 

 

EK-6                                                             GÖRÜNTÜ ALINMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden  IM tarafından Şirket’in Kanun’a uygun olarak, Şirket bünyesinde çalışanlara ve Şirket merkezi ile tesisleri ziyaret eden misafirlere ait görsel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. IM tarafından toplanan görsel nitelikteki kişisel verileriniz sınav ve mülakat güvenliğinin sağlanması adına kişilik haklarınıza zarar vermeyecek şekilde Kanun’un 4. maddesi ve 5/2-f bentlerinde belirtilen kişisel verileri işleme ilkeleri ve şartları dahilinde işlenecektir. Görsel nitelikteki kişisel verileriniz, yalnızca sınav ve mülakatlar esnasında kamera kayıt sistemi marifetiyle otomatik yollardan işlenebilecek ve toplanabilecektir. Güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla Şirket bünyesinde toplanan görsel nitelikli kişisel verileriniz başta bilgi işlem departmanı olmak üzere ilgili Şirket birimleri tarafından işlenebilecektir. Kamera görüntüleri, yalnızca şirketin meşru menfaati açısından sınav/mülakata katılanın kimliğinin tespiti ve olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile adli veya idari yargı mercilerinin talepleri dâhilinde ilgili kuruluşlara Kanun’un 8/2-a bendi uyarınca aktarılabilecektir. Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen;

 

·   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·  Kişisel verilerinizin işlenme amacını / bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket’e ait internet sitesinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak, ıslak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Hakkı Yeten Bulvarı, Selenium Plaza NO:10/c Kat:5-6, Fulya, Beşiktaş İstanbul 34349 Türkiye”   adresine postalayarak yöneltebilirsiniz. Taleplerinizi IM’ye iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

 


EK-7

(Başvuruda Bulunanlara Yönelik Aydınlatma Metni)

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“IM” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ders alan ve sınav için başvuruda bulunan tüm adaylara ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1.       Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 239017-5 sicil numarasıyla kayıtlı,  0465106176000001 MERSİS numaralı, “Hakkı Yeten Bulvarı, Selenium Plaza NO:10/c Kat:5-6, Fulya, Beşiktaş İstanbul 34349 Türkiye”  adresinde mukim IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. veri sorumlusudur.

 


 2.        Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından;

 

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·  İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,

·  İş başvurularınızı değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

·  Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek,

 

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

1.  Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, IM insan kaynakları departmanı yöneticilerine ve Şirket yöneticilerine aktarılmaktadır.

 

2.  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda; üyelik sayfasında ve/veya mülakat formunda yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, sınav/mülakatlara katılımın takibinin ve katılımcının kimlik tespitinin yapılması adına kamera kayıtları ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, tipindeki kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Şirket’in meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Başvuruların değerlendirme tarihi itibariyle uygun görülmemesi halinde, ileride doğabilecek istihdam ihtiyacı halinde yeniden değerlendirilmesi adına 1 yıl süreyle Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızanız halinde işlenecektir. Söz konusu 1 yıllık sürenin sona erdiği tarihi takip eden ilk periyodik imha döneminde iş başvurusu kapsamında Şirket bünyesinde işlenen kişisel verileriniz otomatik olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

3.       Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

 

Dilediğiniz zaman Şirket’e başvurarak kişisel verilerinizin;

 

· İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

·   Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

·   Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

·   Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

·  Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

·   Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya

·     Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak IM’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Başvurularınızı;

·         https://www.ingilizcemulakat.com adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Hakkı Yeten Bulvarı, Selenium Plaza NO:10/c Kat:5-6,Fulya,Beşiktaş İstanbul 34349 Türkiye”  adresine iletilmesi,

·         https://www.ingilizcemulakat.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun Şirket’e ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta veya Şirket’e daha önceden bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postan adresiniz ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirket tarafından reddedilecektir.

 

IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

IM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

 


İngilizce mülakat hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bilgi al