"Loading..."

Gizlilik Sözleşmesi

Last Updated: 10.04.2020 06:49

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya web sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.


GİZLİ BİLGİNİN TANIMI:

İşverenin; kendisi, işçileri, acenteleri, bayisi ya da çalışanlarınca Bilgi Alana herhangi bir yol ile doğrudan veya dolaylı olarak açıkladığı belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü; veri, bilgi;  kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan verilerin yanı sıra, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin veriler ile telefon numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları gibi verilerin dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilen veriler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıyabileceği gibi, kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm veriler kişisel veri niteliğinde olup işbu Sözleşme kapsamında gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilir.

 

GİZLİ BİLGİNİN DİĞER TARAFÇA KORUNMASI

Bilgi Alan, İşveren tarafından kendisine açıklanan bu gizli bilgiyi;

       Büyük bir gizlilik içinde korumayı

       Herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

       Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı,

       İşverenin talimatları dışına çıkarak herhangi bir şekilde veri ihlaline sebebiyet vermeyeceğini taahhüt, kabul ve beyan eder.

 

Bilgiyi Alan, IM’nin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında gizli bilgiyi 3. kişilere aktarmayacağını, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmayacağını, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamayacağını ve reklam amacıyla kullanmayacağını taahhüt, kabul ve beyan eder.

Bilgi Alan, Gizli Bilgileri koruma ve alenileştirmeme konusunda IM tarafından gerekli eğitim ve talimatların kendisine verildiğini kabul ve beyan eder.

GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER:

Aşağıdaki bilgiler, işbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi sayılmayacaktır;

       Kamuya mal olmuş bilgiler,

       Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

NHASIR HAK SAHİPLİĞİ

IM kendisine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidir.

BİLGİ ALAN’IN SORUMLULUĞU

Gizli Bilgileri işbu Sözleşmeye aykırı olarak açıklayan, ifşa eden veya veri ihlaline sebebiyet veren Bilgi Alan, işbu hukuka aykırı fiilinden dolayı;

       Türk Ceza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatlar uyarınca cezai sorumluluğa bizzat sahip olacağını,

       Veri ihlaline konu ilgili kişinin IM’ye karşı yönelteceği her türlü maddi ve/veya manevi tazminat davası sonucu IM’nin uğrayacağı zararı kendisine rücu edeceğini,

       Bu durumun IM ile Bilgi Alan arasında mevcut olan akdin haklı nedenle feshine sebebiyet vereceğini,

       IM’nin ihlale konu veriler bakımından veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Korum Kurumu tarafından idari para cezasına hükmedilmesi durumunda, İşverenin ödemekle yükümlü olduğu ceza bedelini kendisine rücu edeceğini ve

 

Bilgi Alan yukarıdaki durumlardan bağımsız olarak İşverenin ilk yazılı talebi üzerinde ve herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın İşverenin Bilgi Alan’ın işbu Sözleşmeye aykırılığı sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilgi Alan aynı zamanda,

·         IM’nin kendisine tahsis ettiği sınav/mülakat kitapçıklarını, soruları, eğitim ve ders kitlerini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını veya herhangi bir kişi/kurum ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi taktirde IM leyhine FSEK ve maddi-manevi tazminat hükümleri uygulanacaktır. 

MUHTELİF HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzalanan yazılı bir anlaşma ile yapılacak değişiklikler dışında değiştirilemez.

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup bu kanunlar çerçevesinde yorumlanacaktır. İşbu Sözleşmenin yorumlanması, icrası, ihlali veya sona ermesinden doğabilecek her türlü uyuşmazlık münhasıran İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri tarafından yürütülecektir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Şirket, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece IM ye ait web sitesinin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Şirket, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Şirketimizin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi" ‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Şirketimizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız.

TARAYICI ÇEREZLERİ 

Şirket, kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanmış sayılacaktır.

 

İngilizce mülakat hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bilgi al